Pomiary obiektu budowlanego

 

Współpracujemy ze specjalistami, którzy wykonują pomiary obiektu budowlanego.  Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Osoba wykonuje pomiar instalacji elektrycznej

 

Pomiary elektryczne – typowe i specjalistyczne

Zakres naszych działań obejmuje m.in. oględziny instalacji elektrycznej i sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych. Współpracujemy także ze specjalistami, którzy wykonują pomiar rezystancji izolacji – pomiar ten wykonywany jest ze względu na ochronę przeciwpożarową. Ponadto sprawdzamy obwody SELV i PELV, rezystencję podłóg i ścian, samoczynne wyłączanie zasilania, ochronę uzupełniającą, biegunowość, kolejność faz i spadki napięcia oraz wykonujemy próby funkcjonalne i operacyjne.